Karambol Žižkov

27. MČR jednoband - květen 2018

http://karambolzizkov.g6.cz/index.php?p=novinka&cislo=494#novinka