Karambol Žižkov

Přebor v jednobandu

http://karambolzizkov.g6.cz/index.php?p=novinka&cislo=257#novinka