Karambol Žižkov

2. Velká cena v 3B - říjen 2019

http://karambolzizkov.g6.cz/index.php?p=novinka&cislo=578#novinka